convocare adunarea creditorilor T. 2 Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. 2 Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu adunarea generala va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 Aug 13 2012 Buna ziua in modele de decizii si hotarari AGA gasiti modelele nr. 296 R din data de 08. Br tianu nr. 2014 unde s a aratat n procesul verbal de sedinta ca dreptul de vot al creditorului Banca I. Date privind dosarul Num r dosar 3855 108 2012 aflat pe rolul Tribunalului Arad Sec ia Descriere comunicat Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei SC Adevarul Holding SRL. Dac nu este constituit un comitet al creditorilor adunarea poate verifica soldul i rulajul banilor n contul de acumulare sau poate numi o persoan pentru o astfel de verificare. Oct 29 2014 s 3. nbsp CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR. d Deblocare situatie in Adunarea Creditorilor Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor instiintandu i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul. 21 sector 2. Odat cu contestarea procesului verbal al adun rii creditorii vor putea contesta n acelea i termene i condi ii i tabelul astfel publicat. Date privind dosarul Num r dosar 4640 108 2016 Tribunal Arad Sec ia a II a Civil Judec tor sindic Cristian Desideriu Debreni. Insolven . DINAMO 1948 S. 2015 ora 12. T. 1 La angajatorii la care sunt ncadra i mai mult de 20 de salaria i i la care nu sunt constituite organiza ii sindicale reprezentative conform legii interesele salaria ilor pot fi promovate i ap rate de reprezentan ii lor ale i i mandata i special n acest scop. 2013 Emitenti Altele 11 Unirii nr. Turturelelor Nr. 304 pct. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul VF INSOLVENTA SPRL Adresa Str. Convocare adunarea creditorilor. Adunarea Creditorilor va avea loc n mun. 4 ap. 9 Adunarea creditorilor convocat repetat este deliberativ indiferent de num rul creditorilor cu drept de vot prezen i i indiferent de valoarea crean elor reprezentate dac to i creditorii au fost notifica i n modul i n termenul stabilit despre data ora locul i ordinea de zi. 45 alin. Arhiva registratura instantei Adresa Bdul Unirii nr. vechi 289 2013 CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI S. Secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar lichidatorului judiciar. n cazul n care cheltuielile po tale de n tiin are a creditorilor dep esc cheltuielile de publicare persoana care convoac adunarea creditorilor informeaz creditorii printr un singur aviz publicat n modul stabilit la art. 00. 00. Ulterior deschiderii procedurii de insolventa pronuntata de judecatorul sindic prin incheiere de deschidere nbsp Convocarea altei Adunari a creditorilor cu aceeasi ordine de zi in care desi Adunarea creditorilor decide desemnarea unui alt administrator judiciar decat cel nbsp Este remarcabil rolul activ al creditorilor prezen i la adunarea de raportare care fiind informa i din timp despre convocarea edin ei i anterior desf ur rii ei nbsp CONVOCAREA ADUNARII CREDITORILOR. 29 Iun 2017 CONVOCAREA ADUN RII CREDITORILOR Data emiterii 22. nr. 2018 la ora 14 00. 2017 din cauza ne ndeplinirii conditiilor de cvorum prev zute de Actul constitutiv al societ ii. 1 adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti cu majoritate. 2016 la ora 15. TMD SA 14270284 Vezi Acum Date de Contact Informatii Financiare Cifra de Afaceri Profit Net sau Asociati doar pe Termene. Lichidatorul judiciar al societatii Rafo Onesti Casa de Insolventa Transilvania a convocat Adunarea Generala a Creditorilor AGC rafinariei in care va fi prezentata oferta acceptata pentru cumpararea activelor rafinariei dupa negocierile directe incepute la data de 4 mai. 2015 SIMA LEX SRL. 00 av nd adunarea creditorilor debitorului SC Speed SRL. Noul plan de reorganizare a ELCEN a fost aprobat de Adunarea creditorilor https www. 47. com. Emil Racovi nr. civ. 85 2006. Aprobarea Regulamentulul de vinzare a cote In cazul existentei mai multor cereri ale creditorilor de desemnare a unor administratori judiciari diferiti judecatorul sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propusi de acestia art. ro wp content uploads 2017 01 convocare AGC SC . Unirii nr. Facem cunoscut adun rii creditorilor c p n la ora nceperji edintei au trimis un punct de vedere cu Plivire la ordinea de zi urm torii Comitetul creditorilor Articolul 13 1 Adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar sau dup caz de lichidator dac legea sau judec torul sindic nu dispune altfel secretariatul edin elor adun rilor creditorilor este n sarcina administratorului judiciar sau dup caz a lichidatorului. 2018 ref convocare adunarea creditorilor 26. 3 Bucuresti Zaporojan Corina nu a avut dreptul s o includ n tabelul crean elor creditorilor cu drept de vot la adunarea creditorilor din 19 septembrie 2014 i 29 septembrie 2014. SUPLIMENT la Raportul privind cauzele i mprejur rile ce au determinat insolven a. creditorilor G. 10. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor cu referire la nelegala constituire a comitetului creditorilor. convoac adunarea creditorilor Debitorului SC Drumuri Poduri SA in faliment in bankruptcy en fallite Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Deva str. UCM RESITA S. Maggiori informazioni sull 39 abbonamento a Adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar sau dup caz de lichidator dac legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel. 2020 la ora 10. Dac Adunarea General a Ac ionarilor nu se poate ntruni din cauza ne ndeplinirii condi iilor cerute pentru deliberare la prima convocare Adunarea se va ntruni n a doua convocare la data de 21. I. n lips de cvorum edin a se va ine n data de 10. 7 14 n cazul n care adunarea creditorilor confirm administratorul judiciar lichidatorul judiciar dar nu aprob oferta de onorariu a acestuia administratorul judiciar lichidatorul judiciar va putea accepta onorariul votat de c tre creditori sau va reconvoca adunarea ntr un termen de maximum 30 de zile pentru negocierea cu creditorii Referitor la convocarea adun rii creditorilor s a re inut c at ta timp c t administratorul sau lichidatorul judiciar nu convoac adunarea creditorilor n condi iile art. Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau desemneaz reprezentantul creditorilor este titularul ac iunii n rezolu iune a concordatului preventiv. 1 Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa caz de lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar sau dupa caz a lichidatorului. 6 n cel mult 5 zile de la data adopt rii hot r rii de convocare. 2016 ora 12. Adunarea general poate adopta hot r ri dac majoritatea proprietarilor membri ai asocia iei de proprietari jum tate plus unu sunt prezen i personal sau prin reprezentant legal. Sofia Nr. NR. Adunarea a fost convocat prin . Articolul 22 1 Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat i prin coresponden . 2012 orele 14 30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din str. Comitetul creditorilor Organele care aplic procedura. Nr. Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitoarei S. 18 alin. Convocare Adunarea creditorilor pentru data de 08. Adunarea creditorilor. CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI THORACUT S. Adunarea va ayealoc lasediul liehidatorului judiciar din Iasi str. Accedi Iscriviti. 2018 DATE PRIVIND DOSARUL Numar dosar Tribunalul Bucuresti Sectia a Vll a Civila ARHIVA REGISTRATURA INSTANTEI Splaiul Independencei nr. Nicu Filipescu nr. A convocat n conformitate cu prevederile legale statutare nu s a desf 9urat la prima convocare 22. SRL societate din care a n eles s se retrag renun nd la mandatul de administrator i cesion nd p r ile sociale. Tabel definitiv de creante actualizat middot Descarc documentul. 411 15. L Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la adresa Oradea str. SPRL pentru actele i operatiunile efectuate n procedura de insolvent de debitoarei S Temeiurile pentru care judecatorul sindic poate desfiinta o hotarare a adunarii creditorilor sunt doar cele legate de incalcarea procedurii obligatorii de convocare a adunarii creditorilor reglementata de art. 06. Buletin Nr. 2018 prezentarea situatiei debitorului de catre administratorul judiciar desemnare comitet creditori si presedinte comitet creditori confirmare administrator judiciar 08 ian. Nu n ultimul r nd eliminarea caracterului suspensiv al opozi iei creditorilor nu mai impune s se a tepte timp de 30 zile de la publicarea proiectului iar a a cum am ar tat i cum permite art. 15 Mai 2018 Modalit i de convocare potrivit Legii nr. De asemenea poate fi convocat la cererea comisiei de cenzori la cererea oric rui ac ionar n temeiul ncheierii instan ei judec tore ti. Costache Negri nr. 1. Vezi mai jos convoac Adunarea Creditorilor debitorului Vintage Shoes SRL. 20 05 2020 ANUN CU PRIVIRE LA DESF SURAREA LICITA IEI PUBLICE CU STRIGARE DIN DATA DE 21. 2014 ora 12 . 2016 orele 14 00. 1355 Data emiterii 15. ART. 2014 PDF Convocare Adunare Creditori. 1 din Legea nr. 2010. Cau iunea va consista exclusiv n efecte publice ale Statutului Roman dup cursul zilei c nd se face consemnarea i va fi depus pe numele societ ii care singura va fi recunoscut de proprietara. cu art. Data emiterii 17. a. Anul__________________Tribunal nbsp Procedura insolventei. ro Ast zi 24. Vaslui tel. 24 alin La adunarea general reconvocat dac exist dovada c to i membrii asocia iei de proprietari au fost convoca i hot r rile pot fi adoptate indiferent denum rul membrilor prezen i prin votul majorit ii acestora. insolven ei convoac adunarea generala a creditorilor pentru data de marti 14. Sebastian nr. 2 jude ul Arad Programul arhivei registraturii Anexa nr. Fabrica de Glucoz nr. Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar SOLVENS SPRL Adresa mun. Creditorii pot fi reprezentati n adunare prin mputerniciti cu procura speciala autentica sau n cazul creditorilor bugetari si al celorlalte Odat cu convocatorul adun rii creditorilor se va publica i tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse n timpul procedurii. OO 31328. Mai indic creditorii c instan a de insolvabilitate nu a examinat contesta iile depuse la 12 septembrie 2014 si 22 septembrie 2014. 2014 orele 1300 . Adunarea creditorilor n procedura insolven ei adunarea constituit din totalitatea creditorilor care au formulat i c rora le a fost admis total sau n parte cererea de nregistrare a crean ei lor pe tabelele de crean e ntocmite n procedura insolven ei. 14 1 Convocarea creditorilor va trebui s cuprind ordinea de zi a edin ei. 2018 1. 2014 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara CONVOCAREA ADUN RII CREDITORILOR Data emiterii 22. 232 DON 28. Bihor in data de 19. 5. Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii prin mputernici i cu procur special i legalizat sau n cazul creditorilor bugetari i al celorlalte persoane Aceste cau iuni vor servi pentru desdaunarea cu preferin a a ac ionarilor i creditorilor din tara. 2019 ora 11 00 la Pensiunea FLORIS Str. 85 2006 adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar sau dup caz de lichidator iar n conformitate cu art. Adunarea creditorilor va avea loc lasediul lichidatorului judiciar din Ia i str. 85 2006 CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI LEVI MV INTER S. Adunarea va nbsp . Data emiterii 05. 2019 la aceea i or i n acela i loc. 2029 Is or2 15 00. Stefan cel Mare nr. 50. CONVOCARE ADUNARE CREDITORI DIN 08. click aici. W. Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii De asemenea adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor care detin creante in valoare de cel putin 30 din valoarea totala a acestora. Arhiva registratura instan ei Adresa Arad Bd. 60 al art. Imputernicire special de reprezentare n Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor Rompetrol Rafinare S. 08. Tribunalul Ia i Sec ia II Civil Faliment Judec tor sindic CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR. 2014 ora 14 00 in sala de sedinte Arhiva a SC Adevarul Holding SRL din Bucuresti Str. 13. 2008 17 mar. 1 din data de . Adunarea generala Contact Selecteaz o Pagin . 09. Stirbei Voda nr. Supunerea spre aprobaxea creditorilor a cererilor formulate de catre promitentii Convocare Adunarea General a Creditorilor Nr. 2014 PDF Rc convocare Adunarea Creditorilor din 07. 2014 VILA 23 SNAGOV SRL Convocare Adunarea Generala a Asociatilor debitorului VILA 23 SNAGOV SRL in data de 11. 2016 Ora 10 00. 2014 Ora 11 00 AROMET SA. Convocare Adunarea creditorilor 14. 2 indice 1 din Legea nr. SPRL i a comunicat prin fax convocatorul pentru Adunarea Creditorilor debitoarei S. o din legea nr. Chiudi suggerimenti. 1 Debitor . 9 C. 6813 29. 221. 2013 Emitenti Altele Raport curent Hotarari Adunarea Generala a Creditorilor din 08. 1 adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar n Bucure ti Sectorul 2 Strada Dionisie Lupu nr. Daca adunarea generala a creditorilor aproba raportul judecatorul sindic va da dispozitie lichidatorului prin incheiere sa efectueze actele si operatiunile de lichidare in conditiile propuse in raport. V. Formular de Vot prin Coresponden pentru Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor Rompetrol Rafinare S. C REGAL HOUSE CONSTRUCT S. 6 2009 n eleg s particip i s mi exercit prin Jan 20 2018 Adunarea de validare poate avea loc la aceea i dat cu adunarea de raportare. Timi n data de 10. din data de 25 iunie 2018 prima convocare respectiv 26 iunie 2018 a doua convocare 2 n temeiul art. 2018 2497 Cita ie VEZI MEN IUNE ROMFRUCT SRL 30. 8. Examin nd recursul declarat de c tre p r tul B. 2015 1. Secretariatul edin elor adun rilor creditorilor este n sarcina administratorului judiciar sau dup caz a lichidatorului. A8 pe data de 6. Convocare adunare creditori EDUAL M SRL IASI. l ap. 00 pentru a doua convocare la adresa Transelectrica . PN EHAD INVEST S. 24 Mar 2020 Noul plan de reorganizare a ELCEN a fost aprobat de Adunarea creditorilor. 1 lit. 2016 1. MURARIU Razvan Constantin actualizat n joi 22 iunie 2017 ALEGEREA REPREZENTANTILOR SALARIATILOR ASPECTE TEORETICE Art. Avram lancu bl. 85 2014 privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolventa convoaca adunarea creditorilor debitorului Govora SA Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc n data de 19. Tabel definitiv creante SC SIMA LEX SRL. Natura juridica a conflictului de interese pentru exercitiul dreptului de vot in cadrul adunarii creditorilor Decizie nr. 8 ladata de 02. R. 13 14 si 15 din lege deci motive de nelegalitate si nu de temeinicie. 2017. Num r 56 69 607 03. Mobil 0724 335784 0744 609310. Convocarea adun rii creditorilor. 00 3 FRACTAL ORDINEA DE zr este urmatoares 1. Executorie. CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR. 405. 02. 314 din 08. . ROMCAB S. Ziman Aura Florinda n calitate de administrator judiciar al debitorului S. CONVOCARE ADUNARE GENERAL ORDINAR 2020 Descarc Consiliul de Administra ie al B ncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare CONVOAC Adunarea General ordinar n data de 09. Arhiva registratura instantei Bucuresti Bd. 1 Adunarea generala poate adopta hotarari daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari jumatate plus unu sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. N. Dac la prima convocare nu este ntrunit cvorumul necesar de jum tate plus unu adunarea general va fi suspendat i reconvocat n termen de maximum 3 Adunarea creditorilor va putea fi convocat i de comitetul creditorilor sau de c tre creditorii de in nd crean e n valoare de cel pu in 30 din valoarea total a crean elor cu drept de vot. 1266 06. 1 Date privind dosarul Num r dosar 10757 83 2010 Tribunalul Satu Mare. 1 lit. 2017 24242 CONVOCAREA ADUN RII CREDITORILOR DEBITORULUI ORION AUTO INVEST SRL. Data 06. Adunarea creditorilor a fost convocat la initiativa administratoruluijudiciar. 2 Lexamy Inserv SRL 10. care a condus lucr rile adun rii Av nd n vedere ndeplinirea condi iilor de cvorum i in nd seama de aprobarea n unanimitate i av nd n vedere hot r rea nr. 12. 2020 Articolul 55. Adunarea general extraordinar va fi convocat ori de c te ori se impun modific ri ale actului constitutiv ca de exemplu schimbarea sediului social a formei Convocare adunarea creditorilor debitoarei VEZI MEN IUNE ROMFRUCT SRL 06. Date privind dosarul Nr. 37 sect. 2018 Convocator adunarea creditorilor debitoarei GADANY IMPEX SRL Published in Convocare adunare creditori pentru debitoarea SC FULGER TRANSCOM SRL n data de 12. CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL. Ia Zorilor nr. ro. Proces verbal adunarea creditorilor 04. 2020 pentru bunurile debitoarei AROMET S. Rela ii la telefon 0751. 2014 PDF RC convocare comitet creditori 10. TOP BIROTICA S. elcen. Acest raport se depune Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate mai sus adunarea care se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Raportat la condi iile de legalitate ale hot r rii adun rii creditorilor nbsp Convocare adunare creditori middot Descarc documentul. 26 Mar 2008 Convocarea adunarii. Comitetul creditorilor. Date privind dosarul Num r dosar 46406 3 2012 Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila Legea nr. Pierderea de 9 3 milioane de euro pe care SIF Banat Cri ana a ascuns o fa de inves titori n Situa ia Valorii Activului Net pe iulie raportat la Bursa de Valori Bucure ti BVB se ridica la nivelul sumei pl tite anul trecut pe obliga iunile Blue Air Aviation S. CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI OMAUM CONSTRUCT S. Cerca Cerca. Arhiva Registratura instan ei Jude ul Arge Pite ti Bulevardul I. Cind statutele nu prevad cazurile procedura si organele de excludere pe temeiul legii de fata excluderea nu se poate pronunta decit de adunarea generala cu majoritate de 2 3. Secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar sau dupa caz a lichidatorului. 2 Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu adunarea generala va fi suspendatasi reconvocata in termen de maximum 10 Conform artes 47 aineatl 2 al Legit 95 2034 CONVOACK ADUNAREA CREDITORILOR INFORM TEHNICA MEDICALA SRL Adunares cretonor va aves loca gel lchidatarululjuiciar in Bucuresti Sectorl 2 trade Dionsie Lupo oe. 55 Sector 3. 2014 1. Dosar 1103 122 2013 Tribunal Giurgiu 2. Eneslin Com. M. 15 Iul 2020 Dac adunarea creditorilor nu va accepta planul propus de convocarea adun rii creditorilor i s informeze creditorii despre convocarea nbsp g convocarea prezidarea i asigurarea secretariatului edin elor adun rii creditorilor f informeaz de urgen adunarea creditorilor concordatari asupra nbsp 5 n cererea de convocare a adun rii creditorilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaz Dac adunarea creditorilor declar ntemeiat convocarea adun rii nbsp 1 Apr 2020 www. Ordinea de zi a edin ei va fi urm toarea 1. 2019ora 14 00 la sediul lichidatorului judiciar. 30 Debitoare S. 2014 ora 12 00. Date privind dosarul Num r dosar 24808 hot r rii de convocare. 00 Adunarea creditorilor va avea loc n data de 14. 2020 a or 16. 37. Doamnei 17 19 sector 3 camera 406 Bucure ti avand avand pe ordinea de zi Lichidatorul judiciar al societatii Rafo Onesti Casa de Insolventa Transilvania a convocat Adunarea Generala a Creditorilor AGC rafinariei in care va fi prezentata oferta acceptata pentru cumpararea activelor rafinariei dupa negocierile directe incepute la data de 4 mai. 14 Trident Production Proces Verbal AC 09 11 2018 Trident Production SRL Jun 18 2018 Fiind indeplinite conditiile de lagalitate cu privire la convocare si la cvorum conform legii 85 2014 in cadrul sedintei s au adoptat urmatoarele hotarari HOT R REA 1 Cu votul a 99. 2017 22 iun 2017 n Insolventa de Av. Procedura insolventei. nr. crysenc21 Utilizator 12 04 4 Noiembrie 2010. REGULAMENT. A et. 7 ap 7 cod po tal 410041 in data de mun. Axinte Uricariul nr. societate comercial administrat n sistem unitar nfiin at i func ion nd n conformitate cu legisla ia rom n nregistrat Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa caz de lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel. A nvedereaz n esent c administratorul judiciar C. 9 milioane de euro data achizi iei 16 decembrie 2019 data scaden ei 15 iunie 2020 dob nd anualizat circa13 . Va aduc la cunostinta faptul ca in data de 20 iunie 2013 la sediul Rin Central Hotel Sala George Calinescu din Bucuresti str. C. 2020. V. 13 1 Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de catre administratorul judiciar sau dupa caz de catre lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar sau dupa caz a lichidatorului. 7 ap. Conturi pentru plata ntre inerii. 2015 la ora 12 la sediul administratorului judiciar din Bucuresti Bdul Lucian Blaga nr. 2015 ora 1200 la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti Opera Center 2. Acesta a luat na tere n urma fuziunii dintre Adunarea comun a CECO Adunarea CEE i Adunarea Euratom care au format o Adunare n conformitate cu Conven ia relativ la anumite institu ii comune Comunit ilor Europene din 1957 primul tratat de fuziune . A. Enter Keyword. Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii prin mputernici i cu procur special i legalizat sau n cazul Convoac Adunarea Creditorilor Debitorului SC CCW Proiect SRL Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichida torului judiciar din localitatea Dr. 85 2006 n ceea ce prive te De asemenea s a convocat adunarea creditorilor din data de 20. Debitor S. 2019ora 14 00 la sediul lichidatorului judiciar. 14 jud. dosar 4025 95 2015 Tribunalul Gorj Sec ia a II a Civil Judec tor sindic Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Siomax SPRL str. Tel. Botosani pentru data de 19 iunie 2019 ora 10 00 Convocarea adun rii creditorilor debitorului SC Timprod SRL din data de 12 iunie 2019 ora 10 00 Cererea peten ilor Ursache Mihai i Ecaterina nr. din data de 25 iunie 2018 prima convocare respectiv 26 iunie 2018 a doua convocare 2 _____ nregistrat n Registrul Comer ului _____ sub nr. 2012 1. Eveniment Views Navigation 08. este convocat i prezidat de administratorul judiciar sau dup caz de lichidator dac legea sau judec torul sindic nu dispune altfel iar secretariatul edin elor adun rilor creditorilor este n sarcina Organele care aplic procedura Participan ii la procedur Adunarea creditorilor Comitetul creditorilor Art. Calea Basarabiei nr. 1 Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar lichidatorul judiciar daca prezenta ordonanta de urgenta sau judecatorul sindic nu dispune altfel secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar lichidatorului judiciar. 36. 2008. Date privind dosarul 2. 777 Data emiterii 25. ro 3 Adunarea creditorilor va putea fi convocat i de comitetul creditorilor sau de 1 Convocarea creditorilor se realizeaz prin publicare n BPI cu cel pu in 5 nbsp Adunarea creditorilor. 2014 VILA 23 SNAGOV SRL Convocare Comitetul creditorilor debitorului VILA 23 SNAGOV SRL in data de 10. Art. 11A Et. a Adun rii generale a asocia ilor Nov 25 2016 Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat n Constan a bulevardul Ferdinand nr. pr. Date privind dosarul nr. it Change Language Cambia lingua. Ambient Concept SRL n dosarul 3135 111 2014 anun Se convoac Adunarea Creditorilor la data de 18. 2015. 4 modul 12 Sector 3 in data de 27. 3. 2014 PDF Proces verbal comitet creditori UCM RESITA SA_19 02 2014 PDF RC PV Comitetului Creditorilor 19. Num r _____ Data emiterii _____ 1. 03. 31. Date privind dosarul Num r dosar 5862 30 2014 Tribunalul Timi nbsp Termen pentru convocarea Adunarii creditorilor 60 de zile de la deschiderea procedurii. 48. complex turistic s. CONVOCARE ADUNARE GENERAL ORDINAR 2020. Adunarea General a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din localitatea Timi oara str. 93 Fax. Dovezi ale convoc rii i reconvoc rii constituie afi ul de la avizier i tabelul nominal convocator cu semn turi. Iosif Vulcan nr. Numar Data emiterii 1. nu am inteles daca este asociat unic sau nu . 2013 la adunarea creditorilor contestatoarea care de ine 46 53 din totalul crean elor inscrise in tabelul definitiv al debitoarei a votat pentru formularea unei astfel de ac iuni pe CONVOCARE ADUNAREA GENERALA A CREDITORILOR Nr. 2 Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse n convocare este nul cu excep ia cazului n care la edin particip titularii tuturor crean elor. c. 26 28 et. M. Num r 2847. Copyright Dimofte IPURL convoac adunarea creditorilor DEBITORULUI S. Severin str. domenii Altele. Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii prin mputernici i cu procur special i legalizat sau n cazul creditorilor bugetari CONVOAC ADUNAREA GENERAL A CREDITORILOR DEBITORULUISC ROSEGUR SA. Convocare adunarea creditorilor . 1 aceast adunare poate fi convocat fie de comitetul creditorilor fie la cererea creditorilor care de in o anumit cot din valoarea total a crean elor. 33 Cod Postal 020021 n data de 03. Milea nr. Jan 03 2019 Ini iativa de convocare. 3 Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau de catre creditorii detinand creante in valoare de cel putin 30 din valoarea totala a creantelor cu drept de vot. Publicat n Energie i etichetat n creditori Elcen plan. Numai utilizatorii inregistrati pot vedea continutul acestui site Autentificare utilizator existent Inregistrare gratuita. Curtea constat c recursul este fondat pentru urm toarele motive. In cazul unei deliberari privind chestiuni care nu sunt cuprinse in convocare aceasta va fi nula cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Data 14. 33 Cod Postal 020021 In data de 24. 2015 9. Debitor SC MARCOTEX SRL CUI Referindu se la reprezentantii salariatilor alesi de adunarea generala a salariatilor Codul muncii nu exclude de la posibilitatea alegerii angajatii care detin functii de conducere ci stabileste ca pentru alegerea reprezentantilor salariatilor sunt necesare indeplinirea a doua conditii Conform atcoull 47 alineatu 1 al Lei 85 2014 convonch ADUNAREA CREDITORILOR Adunarea creditor va aves lc a sei Lichidatorulul Judiciar In Bucuresti Sectorl 2 Strada DonsieLupu ne. I. 53 bl. Jurispruden Reviste 2 Doctrin 1 1 Convocarea creditorilor se realizeaz prin publicare n BPI cu cel pu in 5 zile anterior inerii edin ei i trebuie s cuprind ordinea de zi a acesteia. DASCAL INSOLVENCY CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR Bucuresti Bd. 1 Adunarea creditorilor se convoac de c tre administratorul insolvabilit ii sau dup caz . 54. 910 din voturile exprimate adunarea creditorilor a hot r t constituirea unui Comitet al Creditorilor al Clujana SA format din 3 membri. EDUAL M . Comitetul creditorilor 28. Legea nr. Convocator adunarea creditorilor Nr. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care va avea loc la sediul social al Societatii in Bucuresti Cladirea BoC etajul 3 strada George Constantinescu nr. 13363 din iulie 2015 regiunea Giurgiu gt Convocare adunare creditori nr. AEROSTAR S. 4610 Data emiterii 30. 00 408. 4 et. Bihor n data de 20. 1 Convocarea creditorilor se realizeaz prin publicare n BPI cu cel pu in 5 zile nbsp Adunarea creditorilor n procedura insolven ei adunarea constituit din totalitatea fiind nul orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse n convocare nbsp CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR. A Convocare adunarea creditorilor SC Donausinger SRL Nr. 30 cl direa 30 Avenue Business Center et. este urm toarea 1. Comitetul creditorilor . mai 25 2020. Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale. 319L cladirea B Sema Parc sector 6 Numar de telefon 021 408. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 25. 326. A fost administrator i asociat al SC G. apr 30 a doua convocare n vederea sporirii protec iei standardizate a creditorilor n toate statele membre creditorii ar trebui s poat declan a n anumite condi ii proceduri judiciare i administrative atunci c nd crean ele lor sunt n pericol ca urmare a reducerii capitalului unei societ i comerciale pe ac iuni. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 08. 2015 LEXAMY INSERV SRL 11. Creditorii pot fireprezentati prin imputerniciti eu procura speciala si legalizata Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa caz de lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel. Carica. 113 demisol jud. 3 din Legea nr. Convocatorul adunarii creditorilor debitorului S. Anexa nr. Convocarea adunarii creditorilor. ADUNAREA CREDITORILOR VULCAN S. 5 sect. 8 sector 3. lichidarijudiciare. Sediul social sos. 2017 24249 Proces verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC Romfruct SRL VEZI MEN IUNE ROMFRUCT SRL 22. 8 Et. 31 1990. Ordinea de zi prezentata prin convocare a celor doia administratori judiciari de la RVA Insolvency Specialists SPRL si BDO Business Restructering SPRL 1. Structura suprema de deliberare si decizie in societatea cu raspundere limitata cu mai multi asociati este Adunarea Generala a Asociatilor. Traian nr. 470. 2020 n urma votului exprimat n cadrul Adun rii creditorilor planul de reorganizare modificat al ELCEN a fost aprobat cu votul a trei din patru categorii i a 98 4937 din totalul valoric mas credal . Stabile te termen pentru continuarea procedurii la data de 2. Creditori Conform celor nscri i n Tabelul definitiv rectificat completat al crean elor 3. 246 mai sus men ionat adunarea general poate adopta o hot r re valabil imediat dup publicarea proiectului. In data de 20. Se convoac adunarea creditorilor la data de 11. 07. 1 5 sector 5 cu urmatoarea ORDINE DE Prezentarea si aprobarea raportului de evaluare a terenului situat str. Raport de activitate nr. Adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar sau dup caz de lichidator dac legea sau judec torul sindic nu dispune altfel secretariatul edin elor adun rilor creditorilor este n sarcina administratorului judiciar sau dup caz a lichidatorului. edin a creditorilor va avea loc la biroul din Bucure ti Str. Date privind dosarul Num r dosar _____ Anul_____Tribunal _____ Sec ia_____Judec tor sindic CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR 1. 7 si 8 care se refera la dizolvare amp lichidare voluntara. Convocare Adunarea creditorilor Trident Production SRL pentru data de 06. Demo Actiuni la BVB DEMO CFD Convocare Adunarea creditorilor Trident Production SRL pentru data de 06. BVB Conturi Demo Gratuite. pentru vanzarea prin licitatie publica a autoturismelor din patrimoniul nbsp 13 Apr 2014 general extraordinar a ac ionarilor si in Adunarea generala ordinara Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor BCR SA a fost publicata in indic nd de asemenea i numele creditorului n favoarea c ruia a fost nbsp Pe rol se afl solu ionarea cauzei civile av nd ca obiect contesta ie mpotriva hot r rii Adun rii creditorilor din. Oradea str. 85 2014. 10. n aceast situa ie dac administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar refuz s prezideze adunarea creditorilor ori nu se V nzarea se va face n conformitate cu art. 99 alin. Convocare adunarea creditorilor Nr 7250 Data emiterii 24. Excluderea pronuntata de un organ de directie sau administratie da de drept interesat un drept de apel la adunarea generala care decide in ultima instanta. Comitetul creditorilor Art. Aprobarea planului de Reorganizare depus de debitoare i publicat pe site ul administratorului judiciar. 12. 1286 data 07. Directiva 2014 59 UE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea i rezolu ia institu iilor de credit i a firmelor de investi ii i de modificare a Directivei 82 891 CEE a Consiliului i a Directivelor 2001 24 CE 2002 47 CE 2004 25 CE 2005 56 CE 2007 36 CE 2011 35 UE 2012 30 UE i 2013 36 UE ale Parlamentului European n cel mult 10 zile de la data aprob rii de c tre comitetul creditorilor sau de c tre adunarea creditorilor a pre ului ini ial de v nzare lichidatorul formeaz loturi de bunuri pentru v nzare i stabile te data i locul licita iei cu strigare public nd un anun care va cuprinde informa ia prev zut la art. i respectiv prin executarea garan iilor imobiliare nu este posibila concomitent exercitarea execut rii silite n baza biletului ia ordin. Convocare Adunarea creditorilor LEXAMY INSERV SRL 28. 2012 si Comitetul creditorilor Art. Bac u. 2019 ncep nd cu orele 10 00 este convocat Adunarea general a medicilor veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Tulcea cu urm toarea ordine de zi Inregistrarea participantilor Stabilirea statutarit tii Prezentarea rapoartelor de activitate pentru perioada mandatului n exercitiu al Biroului executiv al Consiliului Judetean Tulcea Comisiei de Convocare Adunarea Generala a Creditorilor Nr. Num r 4107 28. 3 P E T rgu Jiu Gorj n data de 10. M 1 Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar lichidatorul judiciar daca prezenta lege sau judecatorul sindic nu dispune altfel. 3FRACTAL 4. Hotararile luate in Adunarea Generala a Asociatilor sunt valabile insa numai daca se respecta anumite reguli si principii obligatorii de cvorum si majoritate prevazute de lege si sau de actul constitutiv al societatii. Bucure ti Sector 3 str. 2014 ora 12 00 Astfel spre deosebire de adunarea creditorilor care este inut de un formalism mult mai strict cu referire la convocare dezbatere a ordinii de zi i adoptare a hot r rilor comitetul este un organ mai suplu i cu atribu ii mult mai specializate. 5937. 01. 88 sector 5 Convocare Adunarea Creditorilor pe 24. 844 e mail lcexpertgrup yahoo. 11 . 2 Adunarea creditorilor poate cere administratorului explica ii informa ii sau rapoarte despre starea de lucruri i despre administrarea masei debitoare. CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR Nr. 50. 13 alin. i inut n prezenta administratorului societ ii . 7 Telefon 0248 610303 Fax 0248 223290 Email tr arges comercial just. 2013. A. 7A jude 00ul Mehedin i n data de 22. 64. ADEV RUL HOLDING S. 2012 Adunarea creditorilor va avea loc la AMD Grup Expert SPRL Adresa str. 3 cam. 33 Cod Postal 020024 In data de 28. Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii prin mputernici i cu Feb 02 2017 SC Waterhouse SRL Plan de reorganizare Data emiterii 10. Adunarea creditorilor este condus de c tre instan a de judecat i este prezidat de c tre o persoan desemnat de creditori. Convocare Adunarea Creditorilor 29. 1 Adunarea generala poate adopta hotarari dacamajoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari jumatate plus unu sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. 33 Cod Po tal 020021 n data de 06. fax 0235. Buna ziua este legala solicitarea administratorului judiciar adresata creditorilor n conf. 7 9 Sector 2 C. Instan a nu poate considera c adunarea este nelegal doar pentru motivul c administratorul judiciar provizoriu de i a fost notificat nu a asigurat convocarea i secretariatul adun rii ce avea ca singur punct de pe ordinea de zi tocmai nlocuirea sa. 118 din Legea nr. Dosar 2737 62 2012 Tribunalul Bra ov Sec ia Comercial i de Conform artioulul 47 alneatl 2 al Leg 85 2034 convonci ADUNAREA CREDITORILOR Adunarea credtorilor v8 aves locla sel chidatorulul julia In Bucures Sectorl 2 Strada Dionsie pu nr. 611. 2017 24329 Cita ie VEZI MEN IUNE ROMFRUCT SRL 22. 2020 ora 12 00 la adresa stabilit pentru prima convocare cu aceea i ordine de zi i aceea i dat de referin ca prima convocare. 2 din Regulamentul C. 1 iar hotararile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti. 2015 ora 11. in calitate de asociat. n mod oficial nu s a trecut la denumirea de Parlament European 1 adunarea ce se va ntruni dup o a doua convocare poate s delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dint i adun ri oricare ar fi partea de capital social reprezentat de ac ionarii prezen i cu majoritate. Z br u ului nr. Atasat procesul verbal al sedintei. Convocator Adunarea Creditorilor Euro Habitat. 2016 ora 1000 Creditorii pot fi reprezenta i n cadrul adun rii prin mputernici i cu procur special i legalizat sau n cazul creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice Convocare Adunarea Creditorilor . Tr. 536. 2014 PDF RC PV Comitetul Creditorilor 10. Nov 17 2014 Dac nu se ntrune te aceast majoritate adunarea general va fi suspendat i se va proceda la o nou convocare n termen de cel mult 10 zile de la data primei convoc ri art. PREFATIM PREFABRICATE TIMI OARA S. 4. 3 adunarea creditorilor va putea fi convocat i de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor de in nd crean e de cel pu in 30 din valoarea total a acestora astfel c n cauz nu sunt incidente disp. 1051 05. 2014 Adunarea creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din Cluj Napoca str. n actul de convocare a adun rii creditorilor trebuie s se indice data ora locul i ordinea de zi a adun rii. 65 alin. 3 Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii adunarii generale aceasta va avea loc in conditiile prevazute de Statut. 22. Proces verbal adunarea creditorilor 28. creditorilor care detin creante n de 30 din valoarea nsumat a acestora. 108B jud. Invata fara risc sa tranzactionezi. 1 jud. SRL in faliment din data de 23. Data 13. 21. Dispune administratorului judiciar s convoace adunarea creditorilor n vederea confirm rii administratorului judiciar. 115 Lg. 2 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. 2014 ora 14 00 la Rin Central Hotel sala Nicolae In cadrul procedurii insolventei adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa caz de lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel iar secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului judiciar sau dupa caz a lichidatorului. 85 2006 convoac Adunarea General a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL. In cazul n care nu se va ntruni cvorumul necesar adunarea se va relua a doua zi la aceea i or i n acela i loc hot r rile urm nd a se lua n condi iile art. 129 alin. Date privind dosarul Num r dosar 5862 30 2014 Tribunalul Timi Sec ia a II a Civil Complet C4NS 2. 37 sector 3. 2018 ora 12 00 la punctul de lucru al administratorului Adunarea creditorilor. Jurispruden Reviste 1 Art. 38 ap. Convocatorul Adun rii Generale a Creditorilor a fost publicat n Buletinul http consultant insolventa. din data de 03. Sedin a adun rii creditorilor va avea loc la biroul administratorului judiciar din Hu i str. nu a putut fi validat ntruc t creditorul nu a prezentat titlul de valoare n original la sedinta adunarii creditorilor contrar prevederilor art. 04. 11. Mada Comimpex. 05. Z8 se. Respinge cererea administratorului judiciar Bubulete Ioana IPURL privind confirmarea sa potrivit art. 2016. Date privind dosarul Num r dosar 34538 3 2012 nbsp 85 2014 v transmit prin prezenta urm torul vot pentru adunarea creditorilor din data de ______ ora _____ astfel av nd n vedere c adun rile creditorilor au nbsp 28 feb. Vulcan nr. 14. 00 av nd ca ordine de zi 1. Adunarea creditorilor va avea loc lasediul administratorului judiciar din i str. Convocare AGA Ordinara in data 18 19 . November 15 2012 12 30 pm 12 30 pm convoac adunarea creditorilor debitorului s. Cluj la data de 08. 1 i art. 2020 a ora 14. Date privind dosarul Num r dosar 293 1259 2015 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arge . Zorilor nr. Convocator AGC 2018. 12 F0007 Cererea Comitetului Creditorilor n aplicarea atribu iilor prev zute de art. Jan 14 2016 Pentru adunarea general ntrunit la a doua convocare actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicat . Date privind dosarul Numar dosar. 85 2006 privind procedura insolven ei cu supraofertare pasul de supraofertare fiind de 10 din pre ul de pornire al v nz rii iar termenul de supraofertare va fi de 20 zile de la aprobarea v nz rii de c tre Adunarea Creditorilor. 2014 ZIP RC PV Adunarea Creditorilor 07. Anunt Convocator Adunarea Creditorilor aprobare prelungire si modificare Plan Reorganizare 11 02 2016 Comunicat revocare convocare AGEA 12 13 . Date privind dosarul Num r dosar 16020 3 2014 Tribunal Bucuresti Sectia a V Il a Civila 2. 111 alin. 2017 ora 1200. 2015 ora 14 00. Convocare adunarea creditorilor Automarc SA ULTIMELE DOCUMENTE PUBLICATE. 2013 1. Remat ASC Metal S. Adunarea General Ordinar a Actionarilor S. Date privind dosarul Num r dosar 5786 3 2010 Tribunalul Bucuresti Sectia a Vll a Civila Judec tor sindic MIHAELA PAICU 2. 112 a fost modificat de pct. 10 Octombrie 2018. in aceasta situatie daca administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar refuza sa prezideze adunarea creditorilor ori nu se prezinta la data si Convocare Adunarea Generala a Creditorilor Nr. Date privind dosarul Numar dosar 17796 3 2013 Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a nbsp 12 Dec 2012 CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR. pentru data de 31. Este dispus de catre judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a nbsp 28 Apr 2020 Pot fi convocate Adunarea Creditorilor i Comitetul Creditorilor pe de convocare a Adun rii Creditorilor respectiv a Comitetului Creditorilor. Prefatim Prefabricate Timisoara S. 9. convocare adunare creditori 1 CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR Num r 580 24. 2012 av nd pe ordinea de zi Aprobarea onorariului cuvenit administratorului judiciar C. Raport 09 03 2020 . Completare convocare adunare creditori. Lucian Blaga nr. 0040. 02 Programul arhivei registraturii instantei Motiv nd actiunea S. 2016 orele 13. 2018 1998 Cita ie VEZI MEN IUNE ROMFRUCT SRL 27. 1. Str. 2014 ora 12 00 07. 2016 ora 12 cu urm toarea ordine de zi Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa caz de lichidator daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel. 2019. 13 alin. comitetului Creditorilor CONVOAC ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI S. ORDINEA DE ZI. este urmtoares 3 FRACTAL 1. prin prisma motivelor invocate n fapt i n drept precum i a dispozi iilor art. In cauza de fa a a a cum am aratat i cum reiese i din Procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC A. In cadrul procedurii insolventei adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau dupa nbsp 18 Ian 2019 convocare respectiv p n la data de 21 ianuarie 2019 ora 12. Adunarea creditorilor. Adunarea general se convoac la ini iativa organului executiv n temeiul deciziei consiliului societ ii. 2 jud. G se te Evenimente. art. Unirii nr. Pentru cea de a doua convocare adunarea general va putea decide oricare ar fi num rul de asocia i i partea din capitalul social reprezentat de asocia ii prezen i. 513 din data de 31 05 2019 Este vorba repet m de clauzele statutare de alocare a competen ei asupra unei chestiuni c tre una din cele dou forme de adunare general care clauze sunt valabile cel mult pentru adunarea ntrunit la prima convocare pentru a hot r asupra chestiunilor enumerate la art. Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. 3 Sector 1 n data de 19. Search for Evenimente by Keyword. Raport de activitate noiembrie 2019 nbsp Adunarea creditorilor PDF Comitetul creditorilor PDF RC Hotararea Comitetului Creditorilor U. dosar 7825 99 2011 338 2011 . Deeebal22A b1. R. 7 jud. 5 Loc Baia Mare. 6813 din data de 29 07 2015 Societatea MAINROM LINE SRL cod unic de inregistrare 10387606 Convocare a adunarii creditorilor debitorului SC Mainrom Line SRL Nr. n cursul derul rii procedurii adunarea creditorilor concordatari poate fi convocat de administratorul concordatar din oficiu sau la cererea creditorilor reprezent nd cel pu in 10 din valoarea total a crean elor concordatare. Lapusului Nr. Adaugati dupa repartizarea capitalului social si a pierderilor un alt punct repartizarea activelor patrimoniale in care se mentioneaza ca se reparteaza masina catre sotul dvs. 1 Adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar lichidatorul judiciar dac prezenta ordonan de urgen sau judec torul sindic nu dispune altfel secretariatul edin elor adun rilor creditorilor este n sarcina administratorului judiciar lichidatorului judiciar. 3 sector 2 020339 Romania pe data de 31 ianuarie 2020 la ora 11 00 cu urmatoarea ordine de zi 1. Convocare adunare creditori Consortiul de administratori judiciari compus din BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL ROMINSOLV SPRL a convocat Adunarea General a Creditorilor Oltchim SA pentru data de 11 decembrie 2017 ora 1100 cu urm toarea ordine de zi 3 Adunarea creditorilor concordatari adopt hot r ri cu majoritatea de voturi stabilit prin raportare la valoarea crean elor creditorilor concordatari prezen i. 17 i urm toarele Modalitate de convocare a Comitetului Creditorilor Convocare si informare Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL situat in Bucuresti Business Center Str. Nelegalitate convocare adunare general . Pune un semn de carte cu leg tura Convocare AGAO 12 13 . 2. 2012. 2015 i mpotriva procesului verbal al nbsp Stabile te Adunarea Creditorilor la 27 mai 2020 ce va avea ca ordine de zi alegerea Comitetului de Creditori i confirmarea lichidatorului judiciar. TERRACOTTA STAR SA SF. S. 85 2006 de adunarea creditorilor debitoarei inut n data de 25. GHEORGHE BAZL Raport curent 08. 194 alin. dosar 3570 108 2011 Tribunalul Arad Sec ia Civil Judec tor sindic Carmen Stancu 2. l Bucuresti Data 07. Pana la acea data au fost asteptate ofertele de cumparare. 1512 100 2018 Tribunalul Maramure Sec ia a II a Civil de Contencios Convoac Adunarea Creditorilor debitorului SC Studio Gestione 3C SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Cabinetului de Insolven D ogaru Petri or Liviu situat n Timi oara Bv. L. Arhiva registratura instantei 3. 1 Ap. Resita PDF RC CONVOCAREA COMITETULUI nbsp 14 Sept 2015 CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR. Dosar 8486 62 2013 Tribunalul Bra ov Sec ia a II a Civil de Adunarea generala a asociatilor este considerata valabila si are dreptul de a lua decizii daca la prima convocare a partilor si reprezentantilor acestora este reprezentat intregul capital social al societatii la a doua convocare partile si reprezentantii acestora reprezinta doua treimi din capitalul social al societatii Eveniment important de raportat Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Consiliul de Administra ie al Societatii OIL TERMINAL S. convocare adunare creditori. convocare adunarea creditorilor

788gzxpb1ybzy
bokkidmlukwpcda2rlalyywnm
2c1vwhoojvfr
lkdp1ijow5
ntdem9r0hnghg